Rust Pratikleri - Aynı Anda Sadece Tek Bir Değiştirilebilir Referans Olabilir

Thread'ler ve eş zamanlı iş parçacıkları işin içerisine girdiğinde karşımıza çıkan önemli konulardan biriside değiştirilemez(mutable) türden referansları nasıl kullanacağımızdır. Malum aynı anda çalışan bu iş parçaları aynı veri üzerinde değişiklik yapmak isteyebilirler. Fakat bu, Data Races durumunun oluşmasına sebebiyet verebilir. Esasında aynı veri alanını kullanan thread'lerin bu içeriği okumasında bir sıkıntı yoktur. Ne var ki yazma aşamasına gelindiğinde birbirlerinin değişikliğini ezme durumu da söz konusu olabilir.

Çoklu thread koşan yapılarda Data Races oluşmaması Rust'ın temel ilkelerinden birisidir ve bunun elbetteki tek sebebi ortak verinin hatalı değiştirilmesi değil bellek sahasının güvenli halde tutulmasıdır. Dolayısıyla belleğin referans edilen bölgelerinin bu thread'ler içerisinde yazma amaçlı ele alınması durumlarında kodlama biraz karmaşıklaşabilir.

Konuyu bir örnekle inceleyeceğiz elbette ama senaryomuza başlamadan önce temel kuralın ne olduğunu belirtelim; Rust, aynı t anında birden fazla değiştirilebilir(mutable) referans oluşturulmasına izin vermez. Dahası buna müsaade edecek şekilde kodlama yapmamızı engeller. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden only_you isimli bir Rust projesi açarak devam edelim.

# Projemizi aşağıdaki gibi oluşturabiliriz.
cargo new only_you
cd only_you

# Kodun kalitesine bakmak için
cargo clippy

# ve çalıştırmak için 
cargo run

Başlangıçta program kodlarımızı aşağıdaki gibi yazabiliriz. Satır aralarına işlerinizi kolaylaştıracak yorum satırları serpiştirilmiştir ;)

use std::thread;

fn main() {
  // Birkaç thread'in ortaklaşa kullanmak istediği bir sayı belirleyelim.
  let mut popular_number = 23_u32;

  // JoinHandle nesneleri için bir vector. Main'i bekletmek için kullanırız.
  let mut handlers = Vec::new();

  // 10 tane thread açalım
  for _ in 0..10 {
    handlers.push(thread::spawn(|| {
      // Her bir thread popüler olan sayımızı 1 birim artırsın
      popular_number += 1;
    }));
  }

  for h in handlers {
    let _ = h.join();
  }
}

Birden fazla thread'in ortaklaşa artıracağı bir sayımız var. 10 thread açıp değerini 1 birim artırmak istiyoruz. Ne yazık ki uygulamamızı bu haliyle çalıştırmak istediğimizde aşağıdaki hatalar ile karşılaşacağız.

Hata mesajı açık bir şekilde popular_number'ın birden çok kez mutate edilmeye çalışıldığını belirtmekte. Esasında bunu çözmenin basit bir yolu var. Spawn fonksiyonunda move özelliğini kullanarak her bir thread'in popular_number'ın birer kopyasını almasını sağlayabiliriz. Ancak değişkenin birer kopyasını kullanmak tahmin edeceğiniz üzere istediğimiz sonucu vermeyebilir ki bunu şimdi göreceğiz. Dolayısıyla main içeriğini aşağıdaki gibi değiştirerek devam edelim.

use std::thread;

fn main() {
  // Birkaç thread'in ortaklaşa kullanmak istediği bir sayı belirleyelim.
  let mut popular_number = 23_u32;

  // JoinHandle nesneleri için bir vector. Main'i bekletmek için kullanırız.
  let mut handlers = Vec::new();

  // 10 tane thread açalım
  for _ in 0..10 {
    handlers.push(thread::spawn(move || {

      println!(
        "{:?} Parametre : {}",
        thread::current().id(),
        popular_number
      );

      // Her bir thread popüler olan sayımızı 1 birim artırsın
      popular_number += 1;

      println!(
        "\t{:?} Yeni Değer : {}",
        thread::current().id(),
        popular_number
      );
    }));
  }

  for h in handlers {
    let _ = h.join();
  }

  println!("Sayının değeri {}", popular_number);
}

Hata mesajından kurtulduğumuzu söyleyebiliriz ancak program pekte istediğimiz gibi çalışmayacaktır. Normalde her thread'in bu ortak sayı değerini birer artırmasını bekliyoruz. Lakin thread'lere ilgili değişkeni move sebebiyle kopyalayarak verdiğimizden her thread kendi 23 değerini kullanıyor. Sonuçta aşağıdaki gibi bir çıktı elde edeceğiz.

Şimdi ne yapacağız? Ortak veriyi bir Mutex nesnesi olarak ele almak esasında işimizi çözecektir. Nitekim Mutex kullandığımızda değeri okuyabilir ve eğer onun için bir kilit açmışsak üzerine yazma işlemi gerçekleştirebiliriz. Gelin kodumuzu aşağıdaki halde yeniden tasarlayalım.

use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

fn main() {
  // Birkaç thread'in ortaklaşa kullanmak istediği bir sayı var.
  // Thread Safe Reference Counter ile birlikte Mutex nesnesi olarak oluşturuyoruz
  let popular_number = Arc::new(Mutex::new(23_u32));

  // JoinHandle nesneleri için bir vector. Main'i bekletmek için kullanırız.
  let mut handlers = Vec::new();

  // 10 tane thread açalım
  for _ in 0..10 {
    // Atomically Reference Counted nesnesinin bir klonunu oluşturuyoruz
    // Thread'ler bunu kullanacak
    let number_clone = Arc::clone(&popular_number);

    handlers.push(thread::spawn(move || {
      // klonlanan referans bilgisine bağlı Mutex içeriğini kitliyoruz
      let mut p = number_clone.lock().unwrap();

      println!("{:?} Parametre : {:?}", thread::current().id(), p);

      // p değerini dereference ettikten sonra 1 artırıyoruz
      *p += 1;

      println!("\t{:?} Yeni Değer : {:?}", thread::current().id(), p);
    }));
  }

  for h in handlers {
    let _ = h.join();
  }

  // Thread'lerin ortaklaşa kullandığı sayısal değer aslında Atomically Reference Counted tarafından
  // tutulan bir Mutext değişkeni. Bir şekilde sonucu almak gerekiyor.
  // Şimdilik aşağıdaki gibi bir yol bulabildim.
  println!(
    "Sayının değeri {}",
    Arc::try_unwrap(popular_number)
      .unwrap()
      .into_inner()
      .unwrap()
  );
}

Yeni kurguda işin içerisine Mutext nesnesini tutan bir de Atomically Reference Counted tipi girdi. Yapılan şeyi anlamaya çalışalım. Öncelikle ortak sayı değerinin thread'ler tarafından aynı anda değiştirilmeyeceğini garanti etmemiz gerekiyor. Bunun için Mutex nesnesini kullanıyoruz. Lakin n sayıda thread'in bu değişkene erişip değiştirmesini de istiyoruz. Bir thread bu değişkeni kilit altına aldıysa başka bir thread'in onu değiştirmesini engelliyoruz ve böylece değişken boşa düştüğü zaman başka bir thread tarafından değiştirilebiliyor. Lakin n thread'in içerisine değişkenin birer kopayasını aldığımızda hepsinin kendi başına takılması söz konusu ve sonuçta sayı ortaklaşa artmıyor. 

İşte Atomically Reference Counter dediğimiz tür burada devreye girmekte. Arc ile heap'te yer alan ve bir Mutex tarafından tutulan bellek bölgesi için n adet referans oluşturulması mümkün. Thread'ler Arc değerlerini klonladıkça aslında Mutex ile sahiplenilmiş aynı bellek bölgesini referans eden pointer'lar oluşuyor. number_clone değişkeni bu amaçla oluşturuldu. Derken açılan herbir thread kendisine klon olarak gelen ama aynı bellek bölgesini işaret eden bu referansları ele almaya başlıyor. Bu referansın bellekte işaret ettiği alanı değiştirmek içinse öncelikle bir kilit koyuyor. p değişkenini oluşturduğumuz yer. Dolayısıya thread içinde tamamen güvenli bir şekilde ilgili referansın işaret ettiği bölgedeki veriyi değiştirme şansımız doğuyor. Tabii bunun için dereference işlemini uygulamamız gerekiyor ki bu da * operatörü ile sağlanmakta. Thread scope'u sonlandığında hem kilit kalkıyor hem de referans eden pointer'lardan birisi eksiliyor. En nihayetinde tüm thread'ler ilgili sayıyı ortaklaşa değiştirmiş oluyorlar. İşte çalışma zamanı görüntüsü.

Rust'ın standart Arc, Mutex ve thread yapılarını kullanınca kod biraz karmaşıklaşabiliyor. Esasında concurrent işlemler için çok güzel iki paket mevcut. Benim de bazı örneklerde tercih ettiğim Crossbeam ve parking_lot paketlerinden yararlanarak kodu daha okunur ve anlaşılır hale getirebiliriz. Şimdi bu modülleri kullanarak aynı örneği tekrar yazmayı deneyelim. İlk olarak toml dosyasında gerekli bildirimleri eklemeliyiz.

[dependencies]
crossbeam="0.8.1"
parking_lot = "0.12.0"

Sonrasında main içeriğini aşağıdaki şekilde değiştirebiliriz.

//use std::sync::{Arc, Mutex};
//use std::thread;

use parking_lot::Mutex;

fn main() {
  // Yine bir Mutex oluşturduk ancak Arc gibi bir referans counter kullanmadık
  let popular_number = Mutex::new(23_u32);

  // Bir scope oluşturuyoruz ve bu scope 10 adet thread yumurtluyor.
  crossbeam::scope(|s| {
    for _ in 0..10 {
      s.spawn(|_| {
        // Dereference ve lock işlemini mütaakip sayı değerini bir artırıyoruz
        *popular_number.lock() += 1;
      });
    }
  })
  .unwrap();

  let popular_number = popular_number.into_inner();
  println!("Sayının değeri {}", popular_number);
}

Program kodumuzu tekrar çalıştırdığımızda istediğimiz sonuca ulaşırız.

Hem birden fazla thread'in aynı veri üzerinde iş yapmasını sağladık hem de bunu thread safe olarak data races sorununa neden olmayacak şekilde gerçekleştirdik. Böylece geldik bir rust pratiğimizin daha sonuna. Örneğe her zaman olduğu gibi github reposundan ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim.

Yorum ekle

Loading